आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी …

राज्य अध्यक्ष

रामकृष्ण दंडी ९३२५७ २४१०२

राज्य सल्लागार

Adv टी के बागूल ९४२१८ २९२०६

राज्य सचिव

अंबादास कुडक्याल ९३७०२ ११५७८

कायदा सल्लागार

Adv डॉ रामदास सब्बन ९८६९० ००५११

पुणे विभाग

अंबादास कुडक्याल, विभागीय सचिव, ९३७०२ ११५७८

पुणे विभाग

विजय रच्चेवार, जिल्हा सचिव, ९०७५४ ५५४६८

प.महाराष्ट्र विभाग

एड प्रवीण सब्बन, विभागीय सचिव, ९५९५० ०८१९१

औरंगाबाद विभाग

डॉ ज्ञानेश्वर धायगुडे, विभागीय सचिव, ९७६३२ ७८१५९

नाशिक विभाग

सुभाष तन्वर, विभागीय सचिव, ९६९९० ८६८६४

नाशिक विभाग

सुनील देसाई, जिल्हा सचिव, ९३७०७ ०७१०७

अमरावती विभाग

नवलकिशोर जयस्वाल, विभागीय सचिव, ९८२२७२७१८३

नागपूर विभाग

राजू नागुलवार, विभागीय सचिव, ९४२२१ ४७४०९

कोकण विभाग

सुभाष ठाकरे, विभागीय सचिव, ९९७०२ ३२१०२

धन्यवाद